• ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในทางธุรกิจ โดยศึกษาถึงทฤษฎีอุปสงค์ การผลิตการวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคา การวิเคราะห์การลงทุน การพยากรณ์ และการตัดสินใจของหน่วยธุรกิจ  • ศึกษาบทบาทของเงินและเครดิตในระบบเศรษฐกิจ มาตรฐานต่าง ๆ ของเงิน หน้าที่และบทบาทของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลางและสถาบันการเงินอื่น ๆ ทฤษฎีการเงินของสำนักคลาสสคิกและสำนักเคนส์ เครื่องมือและนโยบายการเงิน บทบาทของเงินและสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  • ศึกษาความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ราคา การผลิต ตลาดชนิดต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน การออมเงิน และระบบธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพราคา การว่างงาน การค้าระหว่างประเทศ  • แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีผู้ผลิต รายรับและต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาสินค้าและปัจจัยการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ เงินเฟ้อ เงินฝืด นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
  • ศึกษาถึงโครงสร้างดุลการชำระเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กลไกการปรับตัวดุลการชำระเงินภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนแต่ละประเภท การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ของดุลการชำระเงินและระบบการเงินที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ