• ลักษณะ ความหมาย แนวคิด บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการตลาด โดยเน้นแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดและการกำหนดตลาดเป้าหมาย การเลือกตลาด การจัดการส่วนประสมทางการตลาด การตลาดโลก และแนวคิดจริยธรรมของนักการตลาด
  • แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณของนักการตลาด

  • มักจะเป็น  Course  Description  ใช้เพื่อเป็นคู่มือการสอนวิชา   Mk 332  ในภาคเรียน 2/55

  • แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณของนักการตลาด

  • แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบายราคา กลยุทธ์การกำหนดราคาการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงราคา การใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดการกำหนดราคาให้สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาดอื่นรวมทั้งศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการทำกำไรของกิจการ การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาช่วยในการตัดสินใจทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ