• คำอธิบายรายวิชา

  ประวัติ  ความหมาย 
  ความสำคัญ 
  อิทธิพลและบทบาทของโฆษณา 
  หลักการและการดำเนินงาน 
  บทบาทหน้าที่ 
  ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของนักโฆษณา • ศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ

  วัตถุประสงค์เฉพาะวิชา

  1 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทฤษฏีการผลิตรายการโทรทัศน์

  2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนและผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ

  3 เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ

 • ฝึกปฏิบัติเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงทางนิเทศศาสตร์ เพื่อหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และการปรับตัวในการทำงานในองค์กร

 • นท.412 การผลิตหนังสือพิมพ์

  หลักการ กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ การจัดจำหน่าย และส่งเสริมการขาย


  จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถ ดังนี้

  1- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ และสามารถจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ได้

  2- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของฝ่ายต่างๆในองค์กรหนังสือพิมพ์ 

  3- เพื่อให้นักศึกษาฝึกความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการผลิตหนังสือพิมพ์ และมีจริยธรรมของการเป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ในสังคม


 • หลักการ แนวคิด และระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านนิเทศศาสตร

 • นท.204 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

  หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าวแบบต่างๆ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าว การแสวงหา และการวิเคราะห์ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวและภาพข่าว ความรับผิดชอบ จริยธรรมและ จรรยาบรรณของนักข่าว


  จุดมุ่งหมายของรายวิชาการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถ ดังนี้

  1- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจถึงหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับข่าว การสื่อข่าว และองค์ประกอบข่าว

  2- เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำข่าว และเขียนข่าวได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

  3- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมของนักข่าว และสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านจริยธรรมในการรายงานข่าวได้


 • หลักการ และการผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในงานด้านนิเทศศาสตร์
 • การผลิตมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนองาน (multimedia production)


 • ประวัติความเป็นมา บทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของสื่อดิจิทัล กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร์
  History, role and influence of digital media. The production of digital media using in communications.

 • นท. 215 การสร้างสรรค์เสียงเพื่องานนิเทศศาสตร์

  CA 215 AUDIO CREATION FOR COMMUNICATION ARTS

  คำอธิบายรายวิชา

  หลักการ และวิธีการเลือกใช้เสียงประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ในงานนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล

  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  - เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการการใช้เสียงเพื่อการสร้างสรรค์งานนิเทศศาสตร์

  - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เสียงประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ในงานนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล