CS323/SE423 Management Information Systems (ดร.พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์) 1/2555
(CS323/SE423)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาปริมาณความต้องการสารสนเทศสำหรับองค์กร และศึกษาระบบสารสนเทศในระดับปฏิบัติการในระดับกลาง และในระดับผู้บริหาร รูปแบบความสัมพันธ์ การวางแผนสำหรับระบบสารสนเทศร่วม การพัฒนาระบบสารสนเทศและการวัดประสิทธิผลที่ได้ของระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา


This course requires an enrolment key