CS112 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING_Dr.Robert B.
(CS112 OOP)

 This course requires an enrolment key

Introduction to Object-Oriented Programming using Java.

วิธีการและหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ ได้แก่ การรับทอด การห่อหุ้มข้อมูล โพลิมอร์ฟิซึม รวมทั้งการนำเข้าข้อมูล และการส่งผลลัพธ์ออก และการพัฒนาโปรแกรมแบบมัลติเธรด โดยใช้ภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน

Instructor: Dr. Robert Batzinger

This course requires an enrolment key