CS480_Computer and Social Services_อ.ภูษิต ก้อนสุรินทร์
(CS480)

 This course requires an enrolment key

วิชานี้แบ่งออกเป็น สองส่วนคือ การศึกษาในเชิงทฤษฏี และการศึกษาโดยการปฏิบัติงานจริง เพื่อฝึกให้นักศึกษามีพื้นฐาน การทำงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างมี จริยธรรมและคุณธรรม หัวข้อศึกษานั้นขึ้นอยู่กับผู้สอนและนักศึกษาตกลงร่วมกัน โดยจะต้องอยู่ในกรอบของเรื่องคอมพิวเตอร์ กับจริยธรรมและคุณธรรม และต้องเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม นักศึกษาจะต้องเสนอ/เลือกหน่วยงาน ที่ต้องการเข้าไปบริการงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องเป็นองค์กร ที่ไม่แสวงหาผลกำไร นักศึกษาจะต้องเข้าชั้นเรียนเพื่อพบอาจารย์ผู้สอน เพื่อนำเสนองานหรือปัญหาที่พบ และวิธีแก้ไขปัญหา อภิปรายกลุ่มย่อย การจัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการศึกษา

This course requires an enrolment key