CS306/SE481 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (อ.ณัฐวุฒิ บ.)
(CS306/SE481_อ.ณัฐวุฒิ บ.)

 This course requires an enrolment key

CS306/SE481 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
คพ306/วซ481 ปัญญาประดิษฐ์

ขอบเขตและที่มาของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรอบรู้ โครงสร้างความจำ การหาเหตุผลประกอบ เทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผน การเรียนรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

This course requires an enrolment key