SE120_Abstract Data Type and Problem Solving (อ.ปภังกร)
(SE120-59)

 This course requires an enrolment key


คำอธิบายรายวิชา

ชนิดข้อมูลนามธรรม การกำหนดและการปกปิดสารสนเทศโดยอาศัยโครงสร้างข้อมูลที่หลากหลาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์พื้นฐาน การแก้ปัญหาและหัวข้อที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการพัฒนาแบบสถิตและพลวัต

วัตถุประสงค์เฉพาะวิชา

1. เพื่อศึกษาถึงศึกษาหลักพื้นฐานของชนิดข้อมูลนามธรรม โครงสร้างข้อมูลแบบสถิตและโครงสร้างข้อมูลแบบพลวัติ คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้ และการออกแบบโปรแกรมแบบมอดุลาร์

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบชนิดข้อมูลนามธรรมให้เหมาะสมกับงาน

3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะและแนวทางในการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักข้อมูลนามธรรม

This course requires an enrolment key