แบบทดสอบความรู้พระคัมภีร์ทั่วไป
(Bible Test)

 This course requires an enrolment key

เพื่อทดสอบระดับความรู้พระคัมภีร์ของนักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีThis course requires an enrolment key