แบบทดสอบความรู้พระคัมภีร์ทั่วไป
(Bible Test)

 This course requires an enrolment key

เพื่อทดสอบระดับความรู้พระคัมภีร์ของนักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

This course requires an enrolment key