CS201 DATA STRUCTURES (อ.ณัฐวุฒิ บ.)
(CS201_อ.ณัฐวุฒิ บ.)

 This course requires an enrolment key

CS201 Data Structure
คพ.201 โครงสร้างข้อมูล

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานแบบต่าง ๆ ทั้งแบบเชิงเส้นได้แก่ แถวลำดับ รายการโยง การเรียงทับซ้อน คิว และโครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น ได้แก่ โครงสร้างต้นไม้ และกราฟ การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูล การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล


This course requires an enrolment key