CT 171 สนามศึกษาชั้นปีที่ 1 (1/2557)
(คศ.171)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำรวจประวัติการดำเนินพันธกิจและชีวิตคริสตจักร เน้นคริสตจักรในเมืองและชนบท โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ฝึกประเมินผลการศึกษาดูงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ในชั่วโมงสนามศึกษา
This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key