AC221การบัญชีขั้นกลาง 1
(AC221)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน
การจำแนกประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียน
การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี
การแสดงรายการสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key