ทว.494_คริสตจักรและชุมชน_อ.นิทราพร ลัดดากรพันธุ์_อ.สมาน ไชยสถาน
(ทว.494)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

แนวคิดทางเทววิทยา หลักการ การรับใช้ในคริสตจักและชุมชน และ การปฎิบัติพันธกิจในคริสตจักร หน่วยงาน หรือ ชุมชน ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ตามความสนใจของนักศึกษาก่อนสำเร็จหลักสูตร ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key