ทว.391_ประสบการณ์ภาคสนาม5_อาจารย์สมาน ไชยสถาน(1_2555)
(ทว.391)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ปฎิบัติพันธกิจในคริสตจักรชนบทและในเมือง โดยเน้นเรื่องการเทศนา การสอนพระคัมภีร์และการใช้เพลงนมัสการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน และ สตรี โดยประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่สังกัดในสภาคริสตจักรฯ ที่ทำพันธกิจร่วมกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key