HM 315 Human Resource Management- ดร.ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ 1/55
(HM 315)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการพื้นฐานรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งหน้าที่ของการบริหารองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน พนักงานสัมพันธ์ ตลอดจนทิศทางแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

This course requires an enrolment key