MG 431 CHANGE MANAGEMENT AND INNOVATION 1/57 ดร.สมพิศ ทองปาน
(MG 431)

 This course requires an enrolment key


  คำอธิบายรายวิชา

 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 

เมื่อนักศึกษาได้เรียนรายวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ

  1. อธิบายแนวคิดของกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองค์การ 

  2. อธิบายแนวทางการตอบสนองขององค์การต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

  3. อธิบายถึงกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการจัดการการ เปลี่ยนแปลง

  4. อธิบายถึงแนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม

  5. ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการจัดการยุคใหม่เพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

This course requires an enrolment key