HM415 Compensation Management_Dr.Yuvaluck Chivakidakarn
(HM415)

 This course requires an enrolment key


คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสม และยุติธรรม การกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การสำรวจค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทน และการบริหารค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ แนวทางการบริหาร กลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทน

This course requires an enrolment key