IS241 Data Comm (sec1)
(Data Comm)

 This course requires an enrolment key

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ 1/2556 (อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา)

คำอธิบายรายวิชา

วิวัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลส่วนประกอบของการติดต่อสื่อสารข้อมูล ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายบริเวณเฉพาะ ระเบียบวิธีการเครือข่าย มาตรฐานของเครือข่ายการวางแผนและออกแบบระบบเครือข่าย การควบคุมการเชื่อมโยงระดับกายภาพและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล

This course requires an enrolment key