SE499 SOFTWARE ENGINEERING PROJECT
(SE499-57)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

วซ. 499โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์3 (0-6-3) หน่วยกิต

SE 499SOFTWAREENGINEERINGPROJECT

(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา วซ. 396)

นักศึกษาต้องร่วมกันจัดตั้งทีมงานและร่วมมือกันพัฒนาโครงงานซอฟต์แวร์ที่สนใจ โดยทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องนำเทคนิควิธีทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม การออกแบบ การสร้างซอฟต์แวร์เทคนิควิธีในการนำกลับมาใช้การศึกษาการดัดแปลง การพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์ที่มีอยู่กรรมวิธีในการบริหารจัดการโครงงาน การวางแผนการประกันคุณภาพ การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key