SE396 SOFTWARE DEVELOPMENT TRAINING (3/2557)
(SE396)

 This course requires an enrolment key


คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการแก้ปัญหาระบบงานจริง

วัตถุประสงค์เฉพาะวิชา

1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างรหัสคำสั่ง การทดสอบ พร้อมทั้งการจัดทำเอกสาร

2)เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการทำงานในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ จากโครงงานที่ได้รับมอบหมาย

This course requires an enrolment key