SE348 - LAWS AND ETHICS FOR SOFTWARE ENGINEERS
(SE348-1-60)

คำอธิบายรายวิชา

การบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้สำเร็จ จะสามารถ

1.1 อธิบายหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

1.2 อภิปรายประเด็นทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1.3 วิเคราะห์กรณีตัวอย่างหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพของวิศวกรซอฟต์แวร์

1.4 นำหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์