MG311 Leadership
(mg311)

ทฤษฎีผู้นำและการประยุกต์ คุณสมบัติของผู้นำที่ดี บทบาทหน้าที่ของผู้นำ แหล่งที่มาของอำนาจ การเสริมสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ และจริยธรรมของผู้นำ