HM211 พฤติกรรมองค์การ (อ.มนัสวี รุ่งสุวรรณ)
(HM211 2/2559)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา : แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ การวิเคราะห์ความแตกต่างของบุคคล การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติและค่านิยม บุคลิกภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การปฎิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม ความขัดแย้ง ภาวะผู้นำ อำนาจและการเมืองในองค์การ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การ


This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key