HM211 (MG202) พฤติกรรมองค์การ (อ.มนัสวี รุ่งสุวรรณ)
(HM211 (MG202) 2/2560)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key


คำอธิบายรายวิชา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ การวิเคราะห์ความแตกต่างของบุคคล การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติและค่านิยม บุคลิกภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม ความขัดแย้ง ภาวะผู้นำ อำนาจและการเมืองในองค์การ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การ

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key