IS315 CRM
(CRM)

 This course requires an enrolment key

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  กระบวนการและขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับลูกค้า การออกแบบระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าThis course requires an enrolment key