BA208sec2_2/55
(BA208_Sec2)

 This course requires an enrolment key

วิวัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศกับการตัดสินใจ ระบบฐานข้อมูลการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักจริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ

This course requires an enrolment key