MG491 Independent Study
(MG491)

คำอธิบายรายวิชา

นักศึกษาจะเป็นผู้เริ่มวางแผนจัดเนื้อหาวิชาเค้าโครงรายวิชา และกำหนดเป้าหมายการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ในภาควิชาเป็นผู้ควบคุมนิเทศเรื่องที่เลือกศึกษาควรเป็นเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษและไม่มีสอนในรายวิชาอื่นหรือเป็นการศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเรื่องที่เปิดสอนอยู่แล้ว

จำนวนหน่วยกิต 3(0-9-3)หน่วยกิต( เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต)