HM 331 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (2/60) ดร.สมพิศ ทองปาน
(HM 331)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด ความสำคัญและขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถเชิงสมรรถนะ การบริหารโครงการฝึกอบรม การพัฒนาสายอาชีพ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนพัฒนารายบุคคล การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ระบบพี่เลี้ยง การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง การเชื่อมโยงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาองค์การ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

This course requires an enrolment key