PHH525_Clinical pharmacy and pharmacotherapeutics V_2/56
(PHH525)

 This course requires an enrolment key

เกณฑ์วินิจฉัยเบื้องต้นของความผิดปรกติที่เกิดขึ้นกับระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งรวมไปถึง โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ โรคที่เกิดจากความผิดปรกติของฮอร์โมนเพศ และโรคที่เกิดจากการติดเชื้อทุกประเภทที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และ ปรสิตชนิดต่างๆ การป้องกันและการรักษา การใช้ยาในผู้ป่วย ข้อควรระวังในการใช้ยา การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากยา การติดตามผลการรักษา ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วย รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและข้อควรปฏิบัติเมื่อได้พบผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ กัน

This course requires an enrolment key