PHH321_Clinical pharmacy and pharmacotherapeutics I_2/57
(PHH321)

 This course requires an enrolment key

แนวคิด และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบ กระบวนการประเมิน และติดตามการใช้ยา การติดตามอาการไม่พึงประสงค์ กระบวนการที่ดีในการจ่ายยา รวมถึงการให้บริการเภสัชสนเทศ หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทั่วไปจากการสังเกตลักษณะที่ปรากฏภายนอกของผู้ป่วย รวมถึงผลของการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญต่อการวินิจฉัยความผิดปรกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ และ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจ หลอดเลือด ทั้งในด้านเกณฑ์การวินิจฉัย การป้องกันและการรักษา การใช้ยาในผู้ป่วย ข้อควรระวังในการใช้ยา การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากยา การติดตามผลการรักษาตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วย รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและข้อควรปฏิบัติเมื่อได้พบผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ กัน

This course requires an enrolment key