IS492 Seminar in Information System
(IS492)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

หัวข้อและประเด็นทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจในปัจจุบัน  โดยเน้นการวิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหา การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
โดยวิธีการอภิปรายและการ
เขียนรายงาน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ

1)นำหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตมาศึกษา
วิเคราะห์ ค้นคว้า หรือสร้างโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหา
          2) อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระบบสารสนเทศต่างๆได้
          3) สามารถนำเสนอประเด็นต่างๆ
ในรูปลักษณะรายงาน การอภิปราย การจัดสัมมนา 
ภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลรายวิชา
4)  ทำงานเป็นทีมได้

This course requires an enrolment key