SE475 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
(SE475)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของเกมคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีและประเภทของเกมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่ใช้สร้างเกมคอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์การสร้างตัวละครในเกม การสร้างฉากในเกม การสร้างเนื้อเรื่องเกม ตัวอย่างการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ต้นแบบ

This course requires an enrolment key