mg422_project management_aj.anchalee
(mg422)

 This course requires an enrolment key

แนวคิดการจัดการโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการตลาด การผลิต การจัดการ และการเงิน การเขียนรายงานโครงการ การควบคุมโครงการ เทคนิคในการวางแผนและการควบคุมโครงการ

This course requires an enrolment key