mg422_project management_aj.anchalee(2_59)
(mg422_sec1)

 This course requires an enrolment key

แนวคิดการจัดการโครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการตลาด  การผลิต การจัดการ  และการเงิน 
การเขียนรายงานโครงการ  การควบคุมโครงการ  เทคนิคในการวางแผนและการควบคุมโครงการ

This course requires an enrolment key