FS433 Food Product Development_54 ดร.ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล
(FS433)

ศึกษาความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนด จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การทดสอบความคิดผลิตภัณฑ์ การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิต การประเมินอายุการเก็บและการนำออกสู่ตลาด