SE222_Database System and Database Design
(SE222_2559)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การออกแบบระบบฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล ศึกษาฟังก์ชันที่ ขึ้นตรงต่อกัน การทำบรรทัดฐาน การเรียกค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล และการควบคุมการเข้าใช้งานพร้อมกัน

This course requires an enrolment key