SE110 COMPUTER PROGRAMMING การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์_Aj.Phusit Konsurin
(SE110)

 This course requires an enrolment key


คำอธิบายรายวิชา
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาแบบมีอัลกอริทึม ระเบียบวิธี ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

This course requires an enrolment key