pic
เรียนผู้ใช้งานระบบทุกท่าน
by Chuenchit The Admin - Thursday, 19 July 2012, 09:26 AM
 
เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่าน กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ของท่าน หลังจากที่เข้าระบบครั้งแรกได้แล้ว ซึ่งท่านสามารถเข้าดูวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่คู่มือการใช้งานระบบ และ กรุณากรอก e-mail address ในข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อใช้ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน